Placering

Placering

Latrina placeras på fast eller flytande brygga, helst så nära vattenytan som möjligt men med olika vattenstånd i beaktande. Erfarenheten visar att ju högre en tömningsstation står, desto svårare att suga upp slammet. Denna rekommendation gäller alla tömningsstationer med pump som skall pumpa ett vått medium.

Med fördel placeras Latrina på en brygga som kan angöras på båda sidor. Då kan två båtar vara förtöjda samtidigt vilket snabbar på hela tömningsprocessen och köer kan undvikas

Installation

Huset bultas fast i bryggan på ett säkert sätt. Pumpen kanske står vindutsatt och risk kan finnas att den blåser omkull och kan skadas eller skada person eller föremål i omgivningen. Drag fram el, 380 volt och en PEM-slang som skall förbinda Latrina med ett kommunalt avloppssystem. Finns ej en anslutningspunkt till kommunalt VA så måste slammet pumpas för mellanlagring i tank för senare tömning med slamsugningsbil.

Slang och el kan med fördel placeras under bryggan eller längs med bryggsidan. Vid infästning mot ett träunderlag använd typ Fransk träskruv. Vid infästning mot betong använd expanderbult. Inga 90-graders vinklar på tryckslangen. Dessa är förödande för flödet och kan skada pumpen. ”Raka för” är det som gäller. Undvik också att dra ner slangen på botten där det kanske är flera meter djupt. Man kan skapa ett vattenlås där en luftficka kan bromsa flödet och göra att pumpen inte fungerar som den ska.

El installationen måste utföras av behörig elektriker och även röranslutning bör utföras behörig personal.

Spara