Service

Service

Våra pumpar är av typen excenterskuvpump. Denna typ av pump är mycket tillförlitlig och används i de flesta kommunala VA-system. Vi har testat och valt bort alla typer av impellerpumpar eftersom dessa i första hand är gjorda för att pumpa vätskor, inte slam.

Vid säsongens slut skall pumpen först köras igenom med sjövatten för att tömma slangen till anslutningspunkten på slam och ersätta med rent vatten. Därefter skall avloppsslangen lossas från Latrina. Innehållet i slangen är nu rent vatten vilket kan rinna ut i sjön. Slutligen skall en glykolblandning köras igenom och så fort den färgade glykolen börjar spola ut vid utloppet stängs pumpen av och kulventilen vid utloppet stängs. Detta är samma förfarande som vid vinterkonservering av båtmotorer.

På våren när Latrinan åter skall tas i bruk startas pumpen och glykolblandningen får spola ut i en hink eller annan behållare för att återanvändas kommande vinter. Därefter återansluts avloppsslangen.

Latrina Premium har två stora serviceluckor för att lätt komma åt hela inkråmet. På  Latrina Bas kan ”taket” skruvas bort vilket frilägger hela pumpen, vilket underlättar eventuell service. I Latrina Premium finns en EU-kontakt invändigt vilket gör att man enkelt kopplar ifrån elen. I Latrina Premium är hela elsystemet med styrenhet för alla funktioner samlat i en apparatlåda vilken har stickproppar varför hela lådan kan kopplas bort och snabbt ersättas av ny om så skulle behövas. Latrina Bas är visserligen enklare men saknar dessa snabbkopplingar och måste alltså på el-sidan servas av behörig elektriker.

Latrinas samtliga modeller har för att säkerställa att pumpen alltid jobbar med ett vått medium en separat, tunn sugslang som hämtar vatten direkt från sjön och leder detta vatten direkt in i pumpens hjärta. Detta är en utveckling av tidigare modeller och gör Latrina ännu mer driftsäker. Alla komponenter för denna installation ingår som standard och även en tydlig instruktion hur installationen skall utföras.

Ladda ned vår checklista för om ni får problem med er Latrina.Checklista